Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 184

Wybory uzupełniające na ławników

08.12.2017

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) Rada Gminy Żytno dokona wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 poprzez wybór w wyborach uzupełniających. Wybór ławnika odbędzie się najpóźniej w  lutym 2018 r. Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa z dniem 31 grudnia 2017 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 31 grudnia 2017 r, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Nie można być ławnikiem jednocześnie  w więcej niż jednym sądzie.

Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2017 r. ustaliło, że należy uzupełnić listę ławników wybranych na kadencję 2016-2019 w wyborach uzupełniających:

- do Sądu Rejonowego – 0

- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ogółem - 1, w tym do Wydziału Pracy i     Ubezpieczeń Społecznych (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) – 0.

Szczegółowe informacje na temat ławników zawiera rozdział 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej - wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), którą można pobrać ze strony internetowej www.zytno.pl lub w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Żytnie. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata na ławnika.
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
 7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą  niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 w.w ustawy koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Najpóźniej w  lutym 2018 r. rada gminy dokona wyboru ławnika w głosowaniu tajnym. Do dnia 28 lutego 2018 r. lista z wybranym ławnikiem wraz ze zgłoszeniem i załączonymi dokumentami zostanie przesłana Prezesowi Sądu Okręgowego  w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Gminy Żytno – tel. 34 327701 wew. 39

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                     Wojciech Nowak

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata.

2. Lista osób zgłaszających kandydata.

3. Oświadczenie z art. 162 (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia).

4. Oświadzenia z art. 162 (władza rodzicielska).

5. Formularz KRK o niekaralności.

6. Zaświadczenie lekarskie.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.