Logo Gmina Żytno

Gospodarka odpadami

Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej na segregację.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2019r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje się mieszkańców gminy Żytno  o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zatem zmienić deklarację ze sposobu gromadzenia odpadów zmieszanych na selektywny.

Zmiany w deklaracjach „śmieciowych” już od 6 września .

Zmiany po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczynają obowiązywać od 6 września 2019 r. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zmianę dotychczasowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Oznacza to, brak możliwości oznaczenia w deklaracji zmieszanej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

• Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wciąż wzrastające ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają z ostatniego przetargu zmuszają do wprowadzenia innej metody i stawki opłaty od mieszkańców. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie jako iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób  ustalonej nowej  stawki opłaty.                                                                                      

Od 1 lipca 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, oraz  27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Większość gmin w Polsce już od 1 stycznia 2019 r. podwyższyła opłaty za odbiór odpadów i przymierza się do kolejnych zmian, ponieważ  zgodnie z obecnymi przepisami gminy nie mogą finansować z własnych środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dotychczasowa wysokość wpływów z opłat jest niewystarczająca na pokrycie ponoszonych przez gminę wydatków. Niestety na taką drastyczną podwyżkę opłat dla mieszkańców, miał bezpośredni wpływ wyższych kosztów które gmina musi ponieść. Z wynikami postępowania przetargowego, można się zapoznać na stronie bip.zytno.pl.

Podkreślić należy, że wnoszone przez mieszkańców wyższe opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów mają wyłącznie zasilić system gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywać koszty z nim związane, a nie mogą być przeznaczane na inne zadania gminy. Powyższe czynniki  spowodowały, że Rada Gmina była zmuszona podwyższyć stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Załączniki:

Zawiadomienie

Uchwała Rady Gminy Żytno ws mieszkańców

Uchwała Rady Gminy Żytno ws domków letniskowych

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

Przypomnienie

 • Przypominamy mieszkańcom Gminy Żytno, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

 • Właściciel nieruchomości to także właściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inny podmiot władający nieruchomością.

   

 • W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 • "pierwsza deklaracja"– należy złożyć jeżeli podmiot składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy z danej nieruchomości. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • „nowa deklaracja - zmiana danych należy złożyć jeżeli nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Przedstawiając jednocześnie ksero dokumentu potwierdzającego daną zmianę .

 

Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Żytno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żytno

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone są także przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK zlokalizowany jest w Żytnie przy ulicy Traktorowej  2


Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00

W dniu świątecznym PSZOK będzie nieczynny.

Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER

Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.


Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.


Dane firmy, która odbiera odpady z terenu gminy Żytno:
P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

 

Zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych 2 razy do roku (tj. meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. okna, drzwi, armatura łazienkowa) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : telewizory, lodówki, itp. oraz opony samochodowe osobowe.

Do pobrania:

zasady segregacji odpadów

alfabetyczny spis odpadów


Dane firmy, która odbiera odpady z terenu gminy Żytno:
P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Szanowni mieszkańcy gminy Żytno, przypominamy iż zmiany w opłatach za odpady komunalne obowiązują od 1 sierpnia 2017r, jeżeli opłaty zostały wniesione wcześniej tj. przed 1 sierpnia za kilka miesięcy z góry przed zmianą stawek, OBOWIĄZKIEM właściciela nieruchomości jest uregulowanie/dopłacenie należności wg obowiązującej nowej stawki.

 

 

                                                  -Za wpłaty w terminie serdecznie dziękujemy.

 

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zmianie uległy zasady odbioru oraz płatności. Opłat dokonuje się na rzecz Gminy, nie jak dotychczas – firmie.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić na rachunek bankowy o numerze;

79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby która, złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Np.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2018,

                                            Kowalski Jan, Żytno ul. Krótka 4

 

Jednocześnie przypominamy, że opłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy, pobierając wcześniej kwit w pokoju nr 6 tut. Urzędu.           

                                       Prosimy o terminowe regulowanie płatności

                 (za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego następującego miesiąca)

WAŻNE: Jednorazowo można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność.  

                                                                         - Za wpłaty w terminie serdecznie dziękujemy.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wciąż wzrastające ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają z ostatniego przetargu zmuszają do wprowadzenia innej metody i stawki opłaty od mieszkańców. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie jako iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób  ustalonej nowej  stawki opłaty.                                                                                      

Od 1 lipca 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wynosić będzie 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, oraz  27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Większość gmin w Polsce już od 1 stycznia 2019 r. podwyższyła opłaty za odbiór odpadów i przymierza się do kolejnych zmian, ponieważ  zgodnie z obecnymi przepisami gminy nie mogą finansować z własnych środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dotychczasowa wysokość wpływów z opłat jest niewystarczająca na pokrycie ponoszonych przez gminę wydatków. Niestety na taką drastyczną podwyżkę opłat dla mieszkańców, miał bezpośredni wpływ wyższych kosztów które gmina musi ponieść. Z wynikami postępowania przetargowego, można się zapoznać na stronie bip.zytno.pl.

Podkreślić należy, że wnoszone przez mieszkańców wyższe opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów mają wyłącznie zasilić system gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywać koszty z nim związane, a nie mogą być przeznaczane na inne zadania gminy. Powyższe czynniki  spowodowały, że Rada Gmina była zmuszona podwyższyć stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Załączniki:

Zawiadomienie

Uchwała Rady Gminy Żytno ws mieszkańców

Uchwała Rady Gminy Żytno ws domków letniskowych

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.