Logo Gmina Żytno

Gospodarka odpadami

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych !

W związku z nowelizacją  z dnia 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, informuje się  ponownie wszystkich mieszkańców gminy Żytno, którzy do tej pory nie segregowali odpadów o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zatem zmienić deklarację ze sposobu gromadzenia odpadów zmieszanych na selektywny, zmianę należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji w Urzędzie Gminy Żytno pok. nr 6, dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 034 327 70 01   wew. 31. 

WAŻNE !

PONOWNĄ DEKLARACJĘ SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIESEGREGOWALI ODPADÓW  KOMUNALNYCH.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości wg ustawy będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty. Wg. uchwały nr XV/93/19. Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się stawkę podwyższonej opłaty w wysokości 35 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej dana nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2020 r.

 W przypadku niezłożenia ww. deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, mające na celu określenie w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z narzuconym ustawowo bezwzględnym obowiązkiem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych.          

Do pobrania:

1. Deklaracja

2. Klauzula RODO

3. Uchwała Rady Gminy Żytno

********************************************************************************************************************

Przypomina się Mieszkańcom Gminy Żytno, iż w celu prawidłowego naliczania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia zaistniałych zmian, dotyczących np. zgonu, urodzenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych personalnych, itp. w Urzędzie Gminy Żytno p. nr.6 poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

***********************************************************************************************************************

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żytno, Załącznik do uchwały NR VI/35/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2015 r. Rozdział 4.-Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenu przeznaczonych do użytku publicznego.§ 10.2 Ustala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych :

 1. Odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach lub workach i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz w miesiącu;
 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady ze szkła należy umieszczać oddzielnie w workach lub w pojemnikach i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz na dwa miesiące z tym, że w okresie od czerwca do sierpnia z częstotliwością miesięczną lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania  z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu   przez   właściciela nieruchomości, należy gromadzić w pojemniku lub w worku i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz na dwa miesiące z tym, że w okresie od czerwca do sierpnia z częstotliwością miesięczną, lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Wobec powyższego do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 roku .

( do końca umowy przetargowej z firmą Paver)

*********************************************************************************************************************

W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypominamy mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności! Jednocześnie informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki podatkowe!

Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.

Opłat za Odpady Komunalne można dokonać poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy o numerze: 79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Np.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2019 r, Kowalski Jan, Żytno ul. Krótka 4

Jednocześnie przypominamy, że opłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy, pobierając wcześniej kwit w pokoju nr 6 tut. Urzędu.           

*********************************************************************************************************************

 

Prowadząc działania informacyjne oraz edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazujemy ważne informację dla mieszkańców Gminy Żytno :

a) Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żytno


P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a,

29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

b) Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ;

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

c) Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.;

-Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,28 %

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie dotyczy

d, e) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt dla mieszkańców gminy Żytno,  zlokalizowany jest przy ul. Traktorowej 2,

Rodzaje odbieranych odpadów z PSZOK :  meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych,(przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania) zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00

W dniu świątecznym PSZOK będzie nieczynny.

Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.

Ważne !

-Podstawą przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich własnym transportem do PSZOK.

-Odpady są przyjmowane nieodpłatnie, wyłącznie z posesji objętych systemem zbiórki odpadów.(złożona deklaracja w Urzędzie Gminy Żytno)

-Odpad musi być czysty , niezabrudzony tj. niezanieczyszczony innymi odpadami.

-Dostarczający odpad ma obowiązek posiadać dokument tożsamości,  lub kopie złożonej deklaracji, potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Żytno lub ostatni kwit opłaty za odpady komunalne oddawane przy posesji.

Dodatkowo informujemy iż , zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.

f) Opony pochodzące z działalności rolniczej tj. opony od aut ciężarowych oraz maszyn rolniczych można oddać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40 wg. aktualnego cennika dostępnego na stronie http://www.pgk-radomsko.pl/zuok ,  załącznik Cennik 2019, kod odpadu 16 01 03.

 

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA :

- Odpadów remontowo-budowlane (gruz, styropian, papa itp.),

- odpady z demontażu pojazdów,

- odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

********************************************************************

Gmina Żytno informuję iż, opracowywany jest wniosek do Programu Priorytetowego NFOŚiGW w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Po złożeniu wniosku i zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dotacji na odbiór odpadów rolniczych, rolnicy będą mogli przekazywać wymienione odpady do utylizacji poprzez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

Wszyscy zainteresowani rolnicy powinni zgłosić  się do sołtysów wsi aby wypełnić zestawienie ilości odpadów jaką chcieli by oddać, bądź pobrać, wypełnić zestawienie a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy Żytno pok. nr 6 lub sekretariat.  Informacja ta jest niezbędna do stworzenia inwentaryzacji odpadów rolniczych na naszym terenie, jest to obowiązkowy załącznik do wniosku. Na podstawie zebranych informacji oszacujemy kwotę dotacji, o jaką gmina będzie mogła wystąpić do NFOŚiGW. Więcej informacji o całym programie można uzyskać pod wskazanym niżej adresem : https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Do pobrania:

Zestawienie odpadów rolniczych

*******************************************************************************************************************

Szanowni mieszkańcy Gminy Żytno, przypominamy iż w miesiącu Listopadzie odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Przed posesję  prosimy o wystawienie następujących odpadów :

meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. ramy okienne (szyby należy stłuc i wrzucić do kosza), drzwi, armatura łazienkowa, zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny : telewizory, lodówki, itp. oraz opony samochodowe od aut osobowych (całe opony) .

Odbiór odpadów od godz. 6.00 odbędzie się w następujących dniach ;

Rejon 1 – 15 listopad 2019 r.                            Rejon 3 – 19 listopad 2019 r.

Rejon 2 - 18 listopad 2019 r.                             Rejon 4 – 20 listopad 2019 r.

Zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest na naszym terenie  2 razy do roku. ( Rok 2019 w miesiącach kwiecień, listopad )

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żytno ;


P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a,

29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

******************************************************************************************************************

PONOWNY KOMUNIKAT !

6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja w prawie wprowadza mnóstwo zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji odpadów, muszą złożyć nową deklarację, w której należy określić selektywny sposób zbierania odpadów. Dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Żytno pok. nr 6 .

 

WAŻNE !
PONOWNĄ DEKLARACJĘ  SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 na właścicieli nieruchomości będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty. W przypadku niezłożenia ww. deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, mające na celu określenie w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z narzuconym ustawowo bezwzględnym obowiązkiem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych.

*******************************************************************************************************************

Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej na segregację.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2019r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuje się mieszkańców gminy Żytno  o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zatem zmienić deklarację ze sposobu gromadzenia odpadów zmieszanych na selektywny.

Zmiany w deklaracjach „śmieciowych” już od 6 września .

Zmiany po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaczynają obowiązywać od 6 września 2019 r. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zmianę dotychczasowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Oznacza to, brak możliwości oznaczenia w deklaracji zmieszanej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

• Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

******************************************************************************************************************

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wciąż wzrastające ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają z ostatniego przetargu zmuszają do wprowadzenia innej metody i stawki opłaty od mieszkańców. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie jako iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób  ustalonej nowej  stawki opłaty.                                                                                      

Od 1 lipca 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, oraz  27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Większość gmin w Polsce już od 1 stycznia 2019 r. podwyższyła opłaty za odbiór odpadów i przymierza się do kolejnych zmian, ponieważ  zgodnie z obecnymi przepisami gminy nie mogą finansować z własnych środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dotychczasowa wysokość wpływów z opłat jest niewystarczająca na pokrycie ponoszonych przez gminę wydatków. Niestety na taką drastyczną podwyżkę opłat dla mieszkańców, miał bezpośredni wpływ wyższych kosztów które gmina musi ponieść. Z wynikami postępowania przetargowego, można się zapoznać na stronie bip.zytno.pl.

Podkreślić należy, że wnoszone przez mieszkańców wyższe opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów mają wyłącznie zasilić system gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywać koszty z nim związane, a nie mogą być przeznaczane na inne zadania gminy. Powyższe czynniki  spowodowały, że Rada Gmina była zmuszona podwyższyć stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Załączniki:

Zawiadomienie

Uchwała Rady Gminy Żytno ws mieszkańców

Uchwała Rady Gminy Żytno ws domków letniskowych

******************************************************************************************************************

 

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

**********************************************************************************************************************

Przypomnienie

 • Przypominamy mieszkańcom Gminy Żytno, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

 • Właściciel nieruchomości to także właściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inny podmiot władający nieruchomością.

   

 • W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 • "pierwsza deklaracja"– należy złożyć jeżeli podmiot składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy z danej nieruchomości. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • „nowa deklaracja - zmiana danych należy złożyć jeżeli nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Przedstawiając jednocześnie ksero dokumentu potwierdzającego daną zmianę .

 

Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Żytno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

********************************************************************************************************************

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żytno

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe, meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone są także przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK zlokalizowany jest w Żytnie przy ulicy Traktorowej  2


Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00

W dniu świątecznym PSZOK będzie nieczynny.

Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER

Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.


Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.


Dane firmy, która odbiera odpady z terenu gminy Żytno:
P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

 

Zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych 2 razy do roku (tj. meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. okna, drzwi, armatura łazienkowa) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : telewizory, lodówki, itp. oraz opony samochodowe osobowe.

Do pobrania:

zasady segregacji odpadów

alfabetyczny spis odpadów


Dane firmy, która odbiera odpady z terenu gminy Żytno:
P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

 

**********************************************************************************************************************

ZAWIADOMIENIE

 

Szanowni mieszkańcy gminy Żytno, przypominamy iż zmiany w opłatach za odpady komunalne obowiązują od 1 sierpnia 2017r, jeżeli opłaty zostały wniesione wcześniej tj. przed 1 sierpnia za kilka miesięcy z góry przed zmianą stawek, OBOWIĄZKIEM właściciela nieruchomości jest uregulowanie/dopłacenie należności wg obowiązującej nowej stawki.

 

                                                  -Za wpłaty w terminie serdecznie dziękujemy.

 

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zmianie uległy zasady odbioru oraz płatności. Opłat dokonuje się na rzecz Gminy, nie jak dotychczas – firmie.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*******************************************************************************************************************

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Uprzejmie informujemy, że wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić na rachunek bankowy o numerze;

79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby która, złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Np.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2018,

                                            Kowalski Jan, Żytno ul. Krótka 4

 

Jednocześnie przypominamy, że opłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy, pobierając wcześniej kwit w pokoju nr 6 tut. Urzędu.           

                                    

**********************************************************************************************************************

   Prosimy o terminowe regulowanie płatności

                 (za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego następującego miesiąca)

WAŻNE: Jednorazowo można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność.  

                                                                         - Za wpłaty w terminie serdecznie dziękujemy.

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wciąż wzrastające ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają z ostatniego przetargu zmuszają do wprowadzenia innej metody i stawki opłaty od mieszkańców. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie jako iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób  ustalonej nowej  stawki opłaty.                                                                                      

Od 1 lipca 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wynosić będzie 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, oraz  27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Większość gmin w Polsce już od 1 stycznia 2019 r. podwyższyła opłaty za odbiór odpadów i przymierza się do kolejnych zmian, ponieważ  zgodnie z obecnymi przepisami gminy nie mogą finansować z własnych środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dotychczasowa wysokość wpływów z opłat jest niewystarczająca na pokrycie ponoszonych przez gminę wydatków. Niestety na taką drastyczną podwyżkę opłat dla mieszkańców, miał bezpośredni wpływ wyższych kosztów które gmina musi ponieść. Z wynikami postępowania przetargowego, można się zapoznać na stronie bip.zytno.pl.

Podkreślić należy, że wnoszone przez mieszkańców wyższe opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów mają wyłącznie zasilić system gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywać koszty z nim związane, a nie mogą być przeznaczane na inne zadania gminy. Powyższe czynniki  spowodowały, że Rada Gmina była zmuszona podwyższyć stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Załączniki:

Zawiadomienie

Uchwała Rady Gminy Żytno ws mieszkańców

Uchwała Rady Gminy Żytno ws domków letniskowych

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.