Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) informuję, że zwołuję V Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

        prowadzonych przez Gminę Żytno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół

        podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

   5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia

        zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku 

        za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem

        prowadzącym jest Gmina Żytno.

   6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

       warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za

       warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i    

        odprowadzania ścieków w Gminie Żytno.

    8. Przedłożenie ramowego planu pracy na 2019 r. przez Komisję Gospodarki i Budżetu.

    9. Przedłożenie ramowego planu pracy na 2019 r. przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia

        i Pomocy Społecznej.

  10. Przedłożenie ramowego planu pracy na 2019 r. przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego

        Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  13. Przedłożenie przez Wójta Gminy sprawozdania ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżaw

        nieruchomości gminnych zgodnie z uchwałą Nr. VII/38/2003 Rady Gminy w Żytnie z dnia 25

        kwietnia 2003 r. za  2018 r.

  14. Przedłożenie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji   

        Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w

        Rodzinie dla Gminy Żytno na lata 2016-2020 przyjętego Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy   

        Żytno z dnia 28 czerwca 2016 roku za 2018 r.

  15. Przedłożenie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji

        przez Gminę Żytno zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.

  16. Przedłożenie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji

        Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żytno na lata 2017-2019 za rok 2019.

  17. Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie za

        2018 rok.

  18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/89/12 w sprawie nadania Statutu

        Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2019 r.”

  20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Żytno.

  21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żytno.

  22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

        Żytno na lata 2019-2023.

  23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2019.

  24. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  25. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodniczący  Rady Gminy Żytno

                                                                                                                   mgr Cezary Huć

 

                                           

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.