Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 724

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.11.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Żytno zawiadamia, że w dniu 26 października 2021 r. Rada Gminy w Żytnie podjęła uchwałę Nr XXXII/209/21 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz.5186) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 60,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość, po złożeniu deklaracji.

Pierwsza opłata, zgodnie z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 20 stycznia 2022 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XIX/119/20 z dnia 27 maja 2020 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc kalendarzowy, z góry bez wezwania, do 20-tego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Żytno lub przelewem na rachunek bankowy:  Nr konta:  79 8267 0009 2001 0000 0130 0026.

Bank Spółdzielczy w Żytnie. W tytule przelewu należy wpisać nazwę opłaty, miesiąc, za który dokonywana jest płatność, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat w celu uniknięcia naliczania odsetek.

 

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych opartych na dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które korzystają obecnie z ulgi BIO Odpadów, automatycznie będą z niej korzystać od stycznia 2022 r., a kwota zwolnienia zostanie automatycznie pomniejszona w zawiadomieniu.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Deklarację składamy w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, posiadaniem przydomowego kompostownika).

Uchwała w sprawie  zmiany stawek

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.