Logo Gmina Żytno

Aktualności

 

INFORMACJA O KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU
„ŻYTNO KONTRA PRZEMOC”

 

W dniu 19 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Żytno kontra przemoc” współfinansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Konferencję rozpoczęła Pani Halina Woldan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione zostało pojęcie przemocy oraz jego aspekty prawne. Następnie uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie Amelia Falana oraz Maja Żółtowska wykonały utwory związane tematycznie z przemocą. W trakcie konferencji wystąpił Kierownik Posterunku Policji w Żytnie Pan Wiesław Stępień, przedstawiając dane statystyczne związane
z interwencjami Policji w związku z przemocą domową. Później Pani Marzena Ruta - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Żytno omówiła jego działalność. Przedstawiano także diagnozę zjawiska przemocy w gminie Żytno oraz dokonano podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu. Konferencja została zakończona wystąpieniem  Pana Mirosława Ociepy – Wójta Gminy Żytno.

Na konferencję podsumowującą realizację projektu „Żytno kontra przemoc” zostali zaproszeni radni z terenu gminy Żytno, sołtysi, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Przewodnicząca GKRPA, Kierownik Posterunku Policji, pedagodzy szkolni.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy przybyli na konferencję oraz partnerom zaangażowanym w realizację projektu.

Zapytanie ofertowe

Realizowane poza ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.2164  j.t., z późn.zm.)

            W związku z realizacją projektu pn.”Żytno kontra przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” , edycja 2017  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie, ul.Krótka 4, 97-532 Żytno  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu oraz warsztatów z zakresu  przemocy w rodzinie

 

W skład usługi wchodzą:

 

 1. Przeprowadzenie wykładu na temat „ Rodzina – jak nie powielać złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, wzorcowe zachowania rodzicielskie i radzenie sobie
  z sytuacjami kryzysowymi” dla rodziców, nauczycieli , młodzieży w ilości 3 godzin dydaktycznych.

Wykład powinien uwzględnić  następujące zagadnienia:

 1. Określenie  pojęcia przemocy
 2. Określenie przyczyn przemocy w rodzinie,
 3. Określenie znajomości procedur postępowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie,
 4. Określenie postaw świadków przemocy w rodzinie.

Wykład powinien zawierać projekcją krótkiego filmu dydaktycznego o tematyce przemocy                  w rodzinie.

 1. Przeprowadzenie warsztatów -  w ilości 8 godzin dydaktycznych.

      Warsztaty dla  rodziców  na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie , propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. zajęciach będą odbywać się w dwóch szkołach  jednocześnie w godzinach popołudniowych
 2. Termin realizacji usługi  21.11.2017 r.
 3. wymagany sprzęt własny do projekcji filmu oraz inne materiały dydaktyczne
 4. miejsce realizacji zadania PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce.

 

Kryteria oceny oferty:

 1. Podstawowym kryterium jest  cena brutto /netto za  realizację  zadania. 
 2. Preferowane doświadczenie w w/w zakresie.

 

Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli oferta
  z najniższą ceną przewyższy kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uprzejmie proszę o złożenie  oferty wg załączonego formularza, pisemnie na adres zamawiającego ,   na adres poczty elektronicznej gops@zytno.pl lub faksem (034) 3269010  do dnia 03.11.2017 r. do godz. 14:00 .

Oferent zostanie powiadomiony o wyborze  jego oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną .

                                                                               Halina Woldan  Kierownik GOPS w Żytnie .

 

Wyniki zapytania ofertowego

 

 

 

Marsz Nordic Walking

Dnia 21 września 2017 roku zorganizowany został marsz przeciwko przemocy w rodzinie. Marsz został zorganizowany wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Żytnie. Do udziału w marszu zostali zaproszeni przedstawiciele pozostałych szkół   z terenu gminy tj. PSP w Borzykowie  i PSP w  Silniczce oraz Gimnazjum Publicznego w Żytnie. Celem marszu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie. Dzień rozpoczął się  wystąpieniami Pana Mirosława Ociepy - Wójta gminy Żytno , Pani Marzeny Ruty – pedagoga szkolnego oraz przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego , Haliny Woldan – kierownika GOPS w Żytnie , którzy przybliżyli problem przemocy oraz ideę organizowanego marszu. Następnie wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego w Żytnie , wykonując piosenki związane z bezpieczeństwem w domu. Występy Przedszkolaków zostały nagrodzone gadżetami , które otrzymały od sierżanta sztabowego  Rafała Mruszczyka. Po występach przedszkolaków teatr „Maska” z Krakowa zaprezentował  spektakl profilaktyczny pt.”Jestem tu nowy”, który wprowadził wszystkich w temat przemocy przejawiającej się w wielu aspektach. Po spektaklu uczniowie wraz z rodzicami , opiekunami , nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji    z terenu gminy zajmujących się problematyką przemocy wzięli udział w marszu ulicami Żytna. Uczniowie nieśli transparent z hasłem „Żytno kontra przemoc” oraz skandowane były hasła przeciw przemocy. Po powrocie do szkoły dla wszystkich chętnych zorganizowany był instruktaż nordic walking , po którym odbył się marsz wytyczoną trasą. Celem marszu było propagowanie pozytywnych rodzinnych wartości jak  wspólne spędzanie czasu. Wśród uczestników marszu nordic walking rozlosowane zostały nagrody. Dla najmłodszych uczniów, którym pogoda uniemożliwiła udział w marszu przygotowaliśmy malowanie twarzy- co było dla nich duża atrakcją. Na zakończenie marszu  wszyscy mogli posilić się  kiełbaskami z grilla oraz gorącą herbatą. W dalszej części dnia wręczono dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego a pozostałym uczestnikom konkursu  wręczono dyplomy i pamiątkowe gadżety za udział. Wszystkie prace plastyczne zostały wyeksponowane na tablicach. Całość zakończyły występy artystyczne Kasi Utratny i Kasi Ziółkowskiej , uczennic Gimnazjum Publicznego w Żytnie. Mamy nadzieję , że przeprowadzone działania przyczynią się do podniesienia wiedzy i uwrażliwienia osób na temat przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.

treść

 

INFORMACJA O KONFERENCJI ROZPOCZYNAJĄCEJ PROJEKT „ŻYTNO KONTRA PRZEMOC”

W dniu 31 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Żytno na Sali Narad odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Żytno kontra przemoc”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Konferencję uroczyście rozpoczął Wójt Gminy Żytno Pan Mirosław Ociepa. Powitał zaproszonych gości, przedstawił główne założenia projektu oraz harmonogram realizacji.

Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie Pani Halina Woldan omówiła działania, które będą podejmowane w ramach projektu, obowiązki Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie i pozostałych partnerów zaangażowanych w jego realizację.

Celem konferencji było w szczególności poinformowanie instytucji działających na terenie Gminy Żytno o otrzymanym dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz realizacji Projektu „Żytno kontra przemoc” między poszczególnymi instytucjami.

 

 

 

Konkurs plastyczny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie ogłasza konkurs plastyczny w ramach projektu "Żytno kontra przemoc"
 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu

 

 

 

Wyniki konkursu plastycznego

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce przeciwdziałania przemocy w  rodzinie w ramach projektu „Żytno kontra przemoc”.

W składzie jurorskim zagościli Pan Jan Michał Zaskórski- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie jako przewodniczący jury , oraz członkowie jury - Pani Monika Kusa nauczyciel plastyki PSP w Silniczce , Pan Tomasz Zaskórski nauczyciel plastyki w PSP Borzykowej  oraz Pani Marzena Ruta przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
w Żytnie. 

Jury wybierało najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych z pośród 82 prac plastycznych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum mieszczących się na terenie gminy Żytno. 

Komisja miała bardzo trudne zadanie do zrealizowania. Wyłaniając zwycięzców członkowie komisji kierowali się samodzielnością wykonania prac, zgodnością z tematem, estetyką, doborem kolorystycznym, wysiłkiem włożonym w wykonanie pracy oraz przejrzystością i zwięzłością kompozycji obrazu.

Udało się jednak sprostać temu wyzwaniu i zwycięzcy zostali wybrani z tak licznego grona uczestników. 

Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom za zainteresowanie i wzięcie udziału w konkursie. 

 

Lista zwycięzców:

I kategoria  –uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce – Jan Rorat uczeń klasy III PSP im. H. A. Ostrowskich w Silniczce 

II miejsce – Marta Sinkiewicz uczennica klasy III PSP im. H. A. Ostrowskich w Silniczce 

III miejsce – Filip Gorzędowski uczeń klasy III b PSP w Borzykowej

Wyróżnienie – Patrycja Jędrzejczyk uczennica klasy III b PSP w Borzykowej, Alicja Musiał uczennica klasy I PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce – Zuzanna Karaś uczennica klasy V PSP w Borzykowej

II miejsce – Weronika Gajewska uczennica klasy V PSP w Borzykowej

III miejsce – Roksana Marciniak uczennica klasy V PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie

Wyróżnienie – Agata Błażejewska uczennica klasy VI PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie

III kategoria – uczniowie gimnazjum

I miejsce –  Zuzanna Pośpiech uczennica klasy II b 

II miejsce – Dominika Kluza uczennica klasy III b

III miejsce – Sara Łuczyńska uczennica klasy III a 

Wyróżnienie – Aleksandra Sobala uczennica klasy III a 

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!

 

Wręczenie nagród dla zwycięzców oraz upominków dla każdego z uczestników konkursu plastycznego odbędzie się podczas imprezy rodzinnej nordic walking we wrześniu.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.