Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609 z poź. zm.) informuję, że zwołuję IV Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żytno.

      a) debata nad raportem,

      b) podjęcie uchwały.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy Żytno wraz ze 

      sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2023 r.

      a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.

      b) dyskusja,

      c) podjęcie uchwały.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno

      a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosku    

          w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,

  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy

     Żytno o udzielenie absolutorium,

      c) dyskusja,

      d) podjęcie uchwały,

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2028.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2024.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Żytno

      w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w  Borzykowie ze

      środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac

      konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

      znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Żytno.

13. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę LV/321/23 Rady Gminy Żytno z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Żytnie.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

15. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                             mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.