Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 30 marca 2022  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

    1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Omówienie współpracy Gminy Żytno z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/113/20 z dnia 31 marca

        2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

        odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

        odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

        odpadami komunalnymi

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca

        2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno.

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla

        członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,

        szkoleniu lub w ćwiczeniu.

    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 1 marca 2022 r. według

        właściwości.

    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Gminy Żytno z dnia

        29 listopada 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie.

  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  

          bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2022 r.

  11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/205/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

        w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żytno w roku szkolnym   

        2021/2022

  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

        2022-2026.

  13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2022 r.

  14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz

        Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żytno na lata 2021-2025 przyjętego Uchwała Nr

        XXIX/191/21 Rady Gminy Żytno z dnia 27 maja 2021 r. za 2021 r.

  15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Żytno

        „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

  16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żytno na lata

        2020-2022 za rok 2021.

  17. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Żytno zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r.

  18. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie za 2021 r.

  19. Sprawozdanie Wójta Gminy Żytno ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżawy nieruchomości

        gminnych zgodnie z uchwałą Nr.VII/38/2003 Rady Gminy w Żytnie z dnia 25 kwietnia 2003 r.

        za 2021 r.

  20. Sprawozdanie Wójta Gminy Żytno z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

        poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę

        samorządu terytorialnego.

  21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok

        2021. 

  22. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  23. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                           mgr Cezary Huć

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.