Logo Gmina Żytno

Inwestycje i gospodarka przestrzenna

INWESTYCJE I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

pokój nr 7

p. Jerzy Rachwalik

 

 

 1. Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania  przestrzennego terenu ?

 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na wniosek zainteresowanego.

 Ustawodawca nie określił urzędowego wzoru wniosku o wydanie warunków zabudowy 
 i zagospodarowania terenu. W art. 41.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.15 poz. 139 z 1999 r. z późn. zmianami) ustawodawca ustalił co taki wniosek powinien zawierać. 

 Zgodnie z w/w art. wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:

 1. granic objętego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej , obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu, 
 2. funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 3. zapotrzebowania na wodę, energie i sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwienia odpadów, 
 4. charakterystycznych parametrów technicznych oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego otoczenie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

 Zgodnie z art. 42.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.15 poz. 139 z 1999 r. z póĽn. zm.) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określony zostanie:

 1. rodzaj inwestycji 
 2. warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla danego obszaru plan został uchwalony, 
 3. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych, 
 4. warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, 
 5. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich , 
 6. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w stosownej skali , 
 7. okres ważności decyzji, 

     W stosunku do inwestycji liniowych określony będzie :

 1. przebieg inwestycji, a w przypadku inwestycji wymagających wydzielenia terenu, granice tego terenu wyznaczone na mapie w stosownej skali, 
 2. w miarę potrzeby szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji, 

 Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.15 poz. 139 z 1999 r. z póĽn. zm.) nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa i ustaleniamimiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, z zastrzeżenie art. 2 ust. 2 *)

*) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1** , określenie przeznaczenia i ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , wydanej na podstawie obowiązujących ustaw

 Zgodnie z art. 46.1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.  W przypadku inwestycji liniowych wprowadzanych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane , przekazuje się informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Opłaty:

 Opłaty skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi:

 - 5,00 zł od wniosku
 - 0,50 zł od każdego załącznika do wniosku

 

 Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest zależna  od rodzaju obiektu budowlanego wynosi:

 

 - 190,00 zł od decyzji dotyczącej budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem , kultem religijnym,
 - 222,00 zł od decyzji dotyczącej budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego,z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych
 - 152,00 zł od decyzji dotyczących zespołu garaży
 - 38,00 zł od decyzji dotyczących budynków gospodarczych i garaży 
 - 190,00 zł od decyzji dotyczących inwestycji liniowych

Pobierz wniosek o ustalenie waunków zabudowy

 

 

 1. Jak uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę ?

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r . w sprawie 
 określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z dnia 
 31 lipca 1998 r.) ustalony został wzór wniosku o pozwoleniu na budowę jak załącznik Nr 1 do 
 Rozporządzenia. Wniosek ten otrzymamy po wypełnieniu formularza.

Opłata skarbowa od wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wynosi:
- 5,00 zł od wniosku
- 0,50 zł od każdego załącznika do wniosku
- 38,00 zł od zatwierdzenia projektu budowlanego

Opłata skarbowa od pozwoleń wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego wynosi:

 1. na budowę nowego obiektu budowlanego:
  1. garażu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza
   - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł
   - nie więcej niż -  555,00 zł 
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8,00 zł 
  3. budynku przeznaczonego na punkt katechetyczny lub kaplicę - 42,00 zł 
  4. instalacji sieciowej, studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14,00 zł 
  5. inwestycji liniowych , z wyjątkiem inwestycji liniowych w rolnictwie - 4 164,00 zł 
  6. innego obiektu budowlanego - 140,00 zł 
 2. na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek 
  z pkt 1. 

 

 

 1. Jak uzyskać zaświadczenie (wypis)o przeznaczeniu działki (terenu)

 Zaświadczenie o przeznaczeniu działki (terenu) w odniesieniu do ustaleń (zapisów)
 Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
 wydawane jest przez Urząd Gminy Żytno.


 Opłata skarbowa od w/w wniosku wynosi:

 -  5,00 zł od wniosku
 - 11,00 zł opłata administracyjna od wydanego zaświadczenia (wypisu)

 

 

 1. Jak uzyskać informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla określonego obszaru gminy Żytno

 Informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla określonego
 obszaru gminy Żytno może uzyskać zainteresowana osoba lub zainteresowany
 podmiot w Urzędzie Gminy Żytno po złożeniu pisemnego wniosku  i wniesieniu opłaty administracyjnej w wysokości 11,00 zł.

 

 

 1. Jak uzyskać zmianę przeznaczenia działki (terenu)

 O przeznaczeniu działki (terenu) rozstrzyga Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 Gminy Żytno, zatwierdzany przez Radę Gminy.
 O przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego rozstrzyga Rada Gminy, w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego 
 planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustalenia.
 Rozstrzygnięcie, o którym mowa wyżej, podejmuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na 
 wniosek. Z wnioskiem o sporz±dzenie miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego 
 terenu może wystąpić każdy składający wniosek.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo :

 1. jeżeli przepisy szczególne tak stanowią 
 2. dla obszaru, na którym przewiduje się realizację programów ponad lokalnych i celów regionalnych 

 Koszty sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 obciążają budżet gminy, a w przypadkach określonych:

 - w art. 13 ust. pkt 1 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym budżet państwa, a budżet 
   gminy w zakresie, jakim plan sporządza się w celu wykonania zadań własnych gminy,
 - w art. 13 ust. 1 pk 2 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym budżet państwa albo budżet
   województwa, albo inwestor - w zależności od tego, z czyjej przyczyny wystąpiły koszty
   sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.