Logo Gmina Żytno

Dowód osobisty

DOWODY OSOBISTE

pokój nr 12

p. Emilia Turek

Sprawy:

 

Opisane tryby postępowania wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 2000 roku

    "(...)§ 4.1. Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem."

Nowy dowód osobisty:

 

 • należy przygotować dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy 
 • wypełniamy formularz "WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO" dostępny w urzędzie 
 • zgłaszamy się z tym drukiem i fotografiami osobiście do Urzędu Gminy, (małoletni składa ten wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) 
 • do wniosku należy również dołączyć:
  - skrócony odpis aktu urodzenia w przypadku kawalera lub panny
  - skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotację o aktualnie używanym nazwisku w pozostałych  przypadkach

       Dokumenty te konieczne są tylko w przypadku, gdy wydane zostały w innym urzędzie niż ten, w którym składamy wniosek o wydanie dowodu osobistego.
   
 • na podstawie złożonych dokumentów organ gminy generuje specjalny formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, który należy własnoręcznie podpisać 
 • otrzymujemy potwierdzenie złożenia wniosku. 

Termin odbioru dowodu osobistego
znajduje się na otrzymanym w urzędzie 
potwierdzeniu złożenia wniosku

 • po odbiór dowodu osobistego zgłaszamy się osobiście w urzędzie gminy (osoba małoletnia - w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) 
 • otrzymujemy dowód osobisty, zwracając otrzymane wcześniej potwierdzenie złożenia wniosku, na którym poświadczamy własnoręcznie odbiór dowodu. 
 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu. 

 

Wymiana dowodu osobistego:

 

     Wymiana dowodu osobistego następuje w przypadku, gdy:
- nastąpiła zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia zmiany,
- upłynął termin ważności dowodu osobistego - niezwłocznie,
- nastąpiło uszkodzenie dowodu osobistego - niezwłocznie,
- nastąpiła okoliczność, utrudniająca ustalenie tożsamości - niezwłocznie.
     W tym celu należy:

 • postępować zgodnie z punktami opisanymi podczas wydawania nowego dowodu osobistego. 

 

(kradzież, zagubienie, itp.):

 

 

Fakt utraty dowodu (kradzież, zagubienie) należy zgłosić w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zdarzenia. Otrzymamy wówczas zaświadczenie o utracie dokumentu a nastęnie postępujemy tak samo jak w przypadku wydawania nowego dowodu osobistego. 

 

Utrata obywatelstwa polskiego lub zgon:

 

     W razie utraty obywatelstwa polskiego, osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

     W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego składają dowód osobisty zmarłego w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego który sporządza ten akt.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.