Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 468

Najważniejsze Zmiany dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi od 1 lipca 2020 r.:

22.06.2020

Najważniejsze Zmiany dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi od 1 lipca 2020 r.:

1.Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, oraz zmiana ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

2.Zmiana terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3.Zmiana Wzoru Deklaracji (mieszkańcy oraz domki letniskowe)

4.Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości    1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość.

5.Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Gminy Żytno podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Żytno, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 23 zł od  osoby. Jednocześnie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno wskazuje, iż od roku 2020 nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Na nowych wzorach deklaracji nie ma również możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowania odpadów komunalnych jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji odpadów. Jednak dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 50 zł od mieszkańca, mówi o tym art.6 k pkt.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:

„Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.” .

W związku z w/w zmianami  informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynika z kilku przesłanek. Główną z nich było podniesienie w znacznym stopniu ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka została wskazana w przetargu na w/w zadanie.(www.bip.zytno.pl   przetargi)  Od 1 lipca 2020 r. nastąpi również zmiana opłaty ryczałtowej stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

169,00 zł  - podstawowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

500,00 zł - podwyższona  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dodatkowo informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. zmienił się także termin dokonywania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wpłatę należy uiszczać za miesiąc kalendarzowy, z góry bez wezwania, do 20-stego dnia każdego miesiąca w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  ryczałtową opłatę od  domku letniskowego lub innej nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do dnia 20 lipca danego roku, z góry za cały rok - jednorazowo.

 Kontrola selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

W przypadku umieszczania odpadów surowcowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadamia Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. W przypadku umieszczenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykonawca przyjmuje je jako odpady komunalne zmieszane i powiadamia Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku           w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W takich sytuacjach zostanie naliczona podwyższona  miesięczna opłata za odpady.

 

 • Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:
 • sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia,
 • pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach u właściciela nieruchomości lub w skrzynce na listy,
 • wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem,
 • niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej).W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca może dodatkowo powiadomić właściciela nieruchomości poprzez przyklejenie na pojemniku lub worku do zbierania odpadów naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się, iż w dniu _______________ stwierdzono niedopełnienie przez właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w ______________obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez umieszczenie w pojemniku przeznaczonym na_______________, odpadów - _______________. Zgodnie z przepisami informacja o powyższym naruszeniu przekazana zostanie Wójtowi, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może spowodować zastosowanie wysokości stawki opłaty podwyższonej nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.

Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku wprowadzania do odpadów komunalnych, odpadów z działalności gospodarczej (odpadów przemysłowych).

Dlaczego będzie drożej :

 • Gmina NIE MOŻE zarabiać na systemie gospodarki odpadami komunalnymi nawet złotówki, cały system musi natomiast „zerować”  wydatki z nim związane. Głównym powodem podwyżki jest wzrost cen :
 • Energii
 • Płac
 • Opłaty Środowiskowej, która ma ogromny wpływ na koszt utylizacji odpadów od roku 2013 wzrosła z 115, 41 do 270 zł za 1 tonę (opłata planowana w 2020 roku)
 • Konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji Bio

Na obecną cenę ma również wpływ częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bio odpadów stanowiących  odpady komunalne  narzucona poprzez nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o którym mowa w art.6r ust.3b „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

 • Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z oświadczeniem dotyczącym posiadanie przydomowego kompostownika oraz nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe będzie można składać od 1 lipca 2020 r. :

Dla nieruchomości zamieszkałych, czyli zwykłych gospodarstw domowych deklaracja to informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i ile z tego tytułu będzie wynosiła opłata miesięczna. W sytuacji wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach dowodem w zakresie wyjaśniania sprawy mogą być min. zeznania światków, informację od sołtysów wsi, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. Takie informację mogą być przekazywane również  przez firmy które odbierają odpady- poprzez przekazywanie informacji o przepełnieniu pojemników lub znacznej ilości worków , które z kolei mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Biorąc pod uwagę zapisy nowelizacji ustawy nie ma możliwości wyboru niesegregowanych odpadów komunalnych na deklaracji, każde gospodarstwo domowe odgórnie zmuszone jest do segregowania odpadów komunalnych i w taki sam sposób należy oddawać je firmie odbierającej odpady.

W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca . I tak 23 zł wynosi aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast 50 zł od osoby jest opłatą podwyższoną jeżeli firma wywozowa zauważy, że właściciel danej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dla przykładu : Rodzina 4 osobowa złożyła deklarację na nowych zasadach, ale w danym miesiącu nie wypełniła obowiązku segregacji odpadów i została „przyłapana” przez firmę iż oddała odpady w sposób nieselektywny, w związku z ta sytuacją Wójt Gminy wydaje w drodze decyzji iż za dany miesiąc rodzina ta będzie musiała uiścić opłatę podwyższoną za wszystkie 4 osoby. Czyli zamiast 92 zł jak zdeklarowano, 200 zł.

Zwolnienie z części opłaty za posiadanie Przydomowego Kompostownika :  

Kolejna zmiana wprowadzona przez nowelizację wymienianej ustawy określona została z art.4 ust 2a punkt 4, który mówi, iż Rada Gminy określa wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz może zwolnić takich właścicieli  nieruchomości w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Wytyczne zostały określone w uchwale Rady Gminy w sprawie  Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żytno oraz w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zatem :

Dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości. Kompostowanie bioodpadów należy realizować w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodowej.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.2010 z póź. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości  i Porządku na terenie Gminy Żytno, i Uchwałą Nr  XVIII/113/20 z dnia 31 marca 2020 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę informujemy, iż nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Zakładu Komunalnego w Żytnie przy ulicy Traktorowej 2,  97-532 Żytno.          Punkt ten otwarty będzie dla mieszkańców 2 razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 8.00-16.00. W dni świąteczne punkt będzie nieczynny. Do punktu można oddawać następujące odpady komunalne : zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony osobowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, tekstylia, odzież, odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt zbierania przeterminowanych leków:

- Punkty apteczne na terenie Gminy Żytno – Borzykowa, Maluszyn, Żytno

 

 Punkt zbierania zużytych baterii:

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Żytno, Urząd Gminy Żytno.

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa, należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie i własnym środkiem transportu,  2 razy w miesiącu, w każdy pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca w godzinach 8.00-16.00, okazując potwierdzenie złożonej deklaracji, lub dokonywanych opłat za odpady komunalne na terenie Gminy Żytno. 

Deklaracje do pobrania :

1.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.2010 z póź. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Żytno, i Uchwałą Nr  XVIII/113/20 z dnia 31 marca 2020 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, informujemy iż nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany terenie Zakładu Komunalnego w Żytnie przy ulicy Traktorowej 2,  97-532 Żytno, otwarty będzie dla mieszkańców 2 razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 8.00-16.00. W dni świąteczne punkt będzie nieczynny. Do punktu można oddawać następujące odpady komunalne : zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od aut osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, tekstylia, odzież, odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt zbierania przeterminowanych leków:

- Punkty apteczne na terenie Gminy Żytno – Borzykowa, Maluszyn, Żytno

Punkt zbierania zużytych baterii:

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Żytno, Urząd Gminy Żytno.

Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa, należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie i własnym środkiem transportu,  2 razy w miesiącu, w każdy pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca w godzinach 8.00-16.00, okazując potwierdzenie złożonej deklaracji, lub dokonywanych opłat za odpady komunalne na terenie Gminy Żytno.

NALEŻY PAMIĘTAĆ :

1.Prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami).

2.Deklarację składamy w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3.W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe.

4.W  przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, zaległości zostaną ściągnięte w trybie egzekucji komorniczej.

5.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) zostanie naliczona opłata naliczona opłata podwyższona za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

 

W   związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z póż.zm. ) Rada Gminy Żytno zobowiązana była wprowadzić następujące zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, o których mówią wszystkie podjęte uchwały :

 Aktualne Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Żytno, można sprawdzić w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego   :

 • Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno.
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
 • Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

   Zróbmy wszystko, aby Nasza piękna Gmina była czysta.

„Nie zaśmiecajmy sumienia”.

 

Z poważaniem:

Mirosław Ociepa

Wójt Gminy Żytno

 

***********************************************************************************************************************

Do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 roku .

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.