Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 300

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KSIĘGOWY

13.02.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – KSIĘGOWY

 

I. Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe.

2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.

3. Doświadczenie w rozliczaniu płatnika z ZUS i Urzędem Skarbowym.

4. Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowych.

5. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy.

6. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

7. Gotowość odbywania podróży służbowych.

8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

10. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód.

II. Do zadań księgowego należy:

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2. Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym.

3. Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych     i sprawozdań finansowych.

4. Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenie z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze.

5. Sporządzanie list płac.

6. Sporządzanie rachunków wyniku i bilansów.

7. Prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych.

8. Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.

9. Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich.

10. Przygotowanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie RLGD oraz wniosków o płatność.

11. Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

12. Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania biura RLGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności.

III. Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy – ½ etatu, umowa na czas nieokreślony.

3. Praca wymagająca wyjazdów służbowych i świadczenia pracy w weekendy.

IV. Kandydat zobowiązany jest złożyć :

1. List motywacyjny,

2. Życiorys – CV,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6. Kserokopie potwierdzające staż pracy,

7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, wydane nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych,

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w RLGD „Jurajska Ryba” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr. 101, 926, ze zmianami).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17,        42-248 Przyrów , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura lub pocztą tradycyjną na adres: RLGD „Jurajska Ryba” ul. Rynek 17, 42-248 Przyrów (decyduje data wpływu dokumentów do biura).

Oferty tylko w formie pisemnej należy składać w biurze RLGD do dnia 22.02.2019 r. Zarówno aplikacje złożone osobiście jak i nadesłane pocztą tradycyjną powinny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego”, z podaniem imienia i nazwiska kandydata na w/w stanowisko.

VI. Etapy konkursu:

1. Złożenie dokumentów przez kandydatów.

2. Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna.

4. Ogłoszenie wyników.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej poinformowane zostaną telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy. Informacje o ostatecznym wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” -  ww.jurajskaryba.pl. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 690 333 735.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.