Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 262

Ogłoszenie o naborze

26.09.2018

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 1800 w Gminny Ośrodku Kultury w miejscowości Silnica odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu priorytetowego Czyste Powietrze

W związku z przyjęciem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program) ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ww Programu

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z póź. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązująymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z póź. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1. posiadające prawo włsności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysłguje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażnia zgody przez pozostałch współwłaścicieli tego budynku.

2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z póź. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użtkowania.

Terminy i sposób skłdania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚGW)

b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi włsnoręcznemu

c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.