Logo Gmina Żytno

Przedszkole Publiczne w Żytnie

Strona poświęcona najważniejszym informacjom i wydarzeniom z życia naszego przedszkola.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie:
04.03.2024r. do 18.03.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 30.04.2024r.

Termin uzupełniający: do 17.06.2024r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 12.07.2024r.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -filii w Maluszynie

informuje o terminie rekrutacji do Przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:

 - I termin w postępowaniu rekrutacyjnym  od 01.03.2022r. do 21.03 2022r.

- II termin w postępowaniu uzupełniającym  do 20.06. 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków :

-W I terminie do 04. 04 2022r.

-w II terminie do 24.06 2022r.

Wnioski będą dostępne w hollu przedszkola w godz. od 9.00 -15.00

                                                                      dodano dn 01.02.2022r.

Dnia 10.listopada 2021r. dzieci z przedszkola w Żytnie wraz z wychowaczyniami   uroczyście odśpiewały Hymn POLSKI,,Mazurka Dąbrowskiego z okazji Święta Niepodległości

    dodano dn. 10.11 2021r.

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Żytnie i filii w Maluszynie dnia 25. 10. 2021r. odwiedziły miejsce pamięci narodowej w miejscowości Czech /Magdalenek w gminie Żytno.

Złozone zostały kwiaty i zapalone znicze na pomniku pomordowanych mieszkańców podczas II wojny światowej.

 

     dodano dn.02.11.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie - filii w Maluszynie informuje:

uroczyste rozpoczęcie roku szkol. 2021/22 odbędzie sie 1 września 2021r. o godz. 9.00

Zaleca sie aby z dzieckiem przyszedł jeden z rodziców w przedszkolu obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rak . Należy zachować odległośc 1,5m

W Maluszynie rozpoczecie roku szkol. 1 wrzesnia o godz. 10.00

                                                            dodano: 27.08.2021r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie informuje :

II termin rekrutacji dzieci uzupełniajacy trwa od 08.06.2021r.-19.06.2021r.

                                                              dodano dn.06.06.2021r.

W I turze rekrutacji wszystkie zgloszone dzieci zostaly przyjęte do przedszkola na rok szkolny2021/2022

w II turze uzupełniającej zgłoszonych zostało troje dzieci.które równiez zostały przyjęte na rok szkol.2021/22.

Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021.2022r.

                                                              dodano dn.22.06.2021r.

 

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -Filii w Maluszynie informuje: 

  od 25 maja 2020r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci opiekuńczo -wychowawczych w Przedszkolu w Żytnie oraz w Maluszynie.  Ze względu na obostrzenia sanitarne oraz względy organizacyjne proszę państwa abyście do dnia 20 maja zadeklarowali czy wasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz w jakich godzinach.          

   Informacje proszę podać wychowawcom lub dyr. przedszkola /tel na stronie Gminy Żytno/ 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie informuje

o zapisach dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego,,zerówki'' na rok szkolny  2021/2022

TERMIN zapisów ; od dnia 02.III. 2021r. - 10.IV. 2021r.

Zapisu dokonujemy w przedszkolu od  godz. 8.00- 15.00

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA znajdują się w hollu

  

Dyr.     Grażyna Konderak                                     dodano dn.02.marca 2021r.

 

Dyrektor przedszkola Publicznego w Zytnie informuje :

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 25 czerwca o godz. 9.00  w grupach 6 latków i 5-latków z udziałem rodziców

dzieci 3-4 latki o godz. 10.00 z udziałem rodziców.

prosimy rodziców o zachowanie bezpiecznej odległości oraz założenie maseczki.

           opubikowano dn 17.06.2021r.

     opublikowano dn. 19.05.2020r.

 

30 kwietnia 2020r. zakończyła się rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Żytnie oraz filii w Maluszynie     ;wszystkie zgłoszone dzieci (w I etapie rekrutacji) zostały przyjęte na rok szkolny 2020-2021

       Dyrektor Przedszkola

         Grażyna Konderak

                                                             dodano dn. 19.05.2020r.

 

                               

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych jest Przedszkole Publiczne w Żytnie reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola   z siedzibą: ul. Ogrodowa 16, 97-532 Żytno

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zenon Kubat (IOD) – zkido@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
 2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).    

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne

Żytno,dnia25.05.2018  

                                                                                               Administrator Danych Osobowych

***********************************************************************************************************************

Deklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Żytnie: http://www.zytno.pl/art,105,fantastyczne-przedszkole.html

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej – 2012.09.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji– 2020.12.30

Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

 • podświetlane linki;
 • jasne tło;
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informacje o ich formacie oraz rozmiarze.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Pod adresem http://www.zytno.pl/art,105,fantastyczne-przedszkole.html   dostępne dane teleadresowe siedziby Przedszkola Publicznego w Żytnie

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- email:  informatyk@zytno.pl

- tel. 34-327-70-22 wew. 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

       Budynek Przedszkola Publicznego w Żytnie ul Ogrodowa 16, 97-532 Żytno.

 1. Budynek 1-kondygnacyjny.Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ogrodowej.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr Tel 34-327-70-22
 4. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 5. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowana wizytą.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 9. Obiekt szkoły jest całodobowo chroniony przez zewnętrzny monitoring wizyjny.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Deklaracja dostępności - przedszkole Żytno

Przedszkole Publiczne – filia Maluszyn

 1. Budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wolności.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są    pracownicy obsługi.
 3. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr Tel: 797-314-622
 4. W budynku nie ma wind.
 5. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowana wizytą.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Deklaracja dostępności - przedszkole Żytno filia Maluszyn

***********************************************************************************************************************

 

 

W dniu 9 maja 2018 obyła się wycieczka do Żarek - Manufaktura Lizaków "Hokus Pokuss". Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z tego wyjazdu.

Data dodania: 10.05.2018 r.

W dniu 20 kwietnia odbył się hepening dotyczący Dnia Ziemi. Dzieci przemaszerowały ulicami Żytna, propagując ekologiczne hasła. Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z tego święta.

Data dodania: 23.04.2018 r.

 

 Dnia 16 i 17 maja 2018r. w Przedszkolu  w Żytnie odbędą się DNI OTWARTE dla dzieci nowo przyjętych dzieci do przedszkola na rok szkol.2018/19 . Zajęcia z dziećmi będą odbywać się od godz. 9.30. do 12.00. Prosimy zaopatrzyć dzieci  w obuwie zmienne  .

                                                                            Opublikowano 17.04.2018r

 

W środę 11 kwietnia odbył się w przedszkolu Dzień Autyzmu po hasłem „Podaj rękę. Zaświeć się na niebiesko”. Dzieci uczestniczyły w warsztatach, dzięki którym mogły poczuć, jak trudno jest funkcjonować autystycznemu dziecku na co dzień. Rozpoznawały przedmioty w rękawicach narciarskich przy zawiązanych chustą oczach, patrzyły na otoczenie przez mały otwór w kartonie A4, próbowały chodzić w zamiennym obuwiu, do którego było wsypanych kilka ziaren kaszy. Następnie w sali multimedialnej w szkole podstawowej obejrzały na tablicy interaktywnej dwa filmiki dotyczące autyzmu („Amazing Thing Happen” oraz „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”). Podsumowaniem zajęć było wykonanie w grupach prac plastycznych dotyczących hasła dnia.

 

W dniu autyzmu wszystkie przedszkolaki ubrały się na niebiesko.

 

Opublikowano 17.04.2018 r.

 

Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Żytnie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok 2018-2019 od dnia 01 marca 2018 do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zapisu dokonujemy w przedszkolu w Żytnie i Maluszynie od poniedziałku do piatku w godzinach 800 - 1400. Formularz zgłoszenia dziecka dostępny jest tutaj.

 

Opublikowano 27.02.2018

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.