Logo Gmina Żytno

Gospodarka odpadami

***********************************************************************************************************************

Dokumenty do pobrania :

1.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

3. Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

***********************************************************************************************************************

Deklaracja do pobrania
***********************************************************************************************************************

Z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez Gminę zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Żytno, kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r.,  prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.
Uwaga: Wypełnienie ankiety jest wymagane dla osób, które korzystają ze zwolnienia w części z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.
Pozyskane od Państwa dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane do obliczenia osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2023 r.
Wypełnioną ankietę należy przekazać lub odesłać do:
Urzędu Gminy w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpady@zytno.pl
za pośrednictwem Sołtysów lub Radnych


Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Wszelkie informacje dot. ankiety można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Żytnie w pok. nr 6, telefonicznie pod nr 034 327-70-01 wew. 31 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@zytno.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku tutejszego Urzędu Gminy. 

Pobierz ankietę <

***********************************************************************************************************************

Do Pobrania:
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻYTNO

Informujemy, iż w październiku 2023 r., odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio sprzed posesji według harmonogramu :
-23.10.23 r. Rej.1 : Maluszyn, Kąty, Sudzinek, Sudzin, Ciężkowiczki, Barycz, Silniczka, Mosty, Kępa, Fryszerka, Polichno, Budzów

-24.10.23 r. Rej.2 : Pukarzów, Pierzaki, Ignaców, Borzykowa, Borzykówka, Czechowiec, Grodzisko, Pągów, Jarzębina, Jatno, Sady

-25.10.23 r. Rej.3: Silnica, Czarny Las, Łazów, Ferdynandów, Turznia, Kozie Pole, Czarny Las Kolonia, Wymysłów, Zabrodzie Silnickie, Rogaczówek, Pławidła, Mała Wieś, Ewina, Rędziny

-26.10.23 r. Rej.4: Sekursko, Magdalenki, Załawie, Bugaj, Żytno.

Do odpadów wielkogabarytowych należą : meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. okna-ramy okienne (szyby należy wytłuc i oddać jako stłuczka – odpad zmieszany), drzwi, armatura łazienkowa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny również niekompletny: telewizory, lodówki, itp. oraz zużyte opony od aut osobowych.

Odpady wielogabarytowe odbierane będą  bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki objazdowej organizowanej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. 

Odpady muszą być wystawiane przed posesję lub ustawiane w pergolach śmietnikowych z zapewnionym swobodnym dojazdem. W przypadku, gdy droga dojazdowa przy nieruchomości nie jest utwardzona i dojazd jest utrudniony, odpady należy wystawić przy drodze głównej. 

Odbiorem odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Żytno zajmuje się firma FBSerwis SA. Oddział Łódź ul. Smutna 28, 91- 729 Łódź, tel. 797 609 203 lub 510 129 786, boklodz@fbserwis.pl

                 Obraz zawierający kreskówka, plastik, designOpis wygenerowany automatycznie                                                  

 

***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych 
24-27 październik 2022, odbiór wg harmonogramu umieszczonego poniżej.

Do odpadów wielkogabarytowych należą meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. okna-ramy okienne (szyby należy wytłuc i oddać jako stłuczka – odpad zmieszany), drzwi, armatura łazienkowa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny również niekompletny: telewizory, lodówki, itp. oraz zużyte opony od aut osobowych. 
Odpady te odbierane będą  bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki objazdowej organizowanej dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni.
Odpady te muszą być wystawiane przed posesję lub ustawiane w pergolach śmietnikowych z zapewnionym swobodnym dojazdem.

Odbiorem odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Żytno zajmuje się firma FBSerwis SA. Oddział Łódź ul. Smutna 28, 91- 729 Łódź, tel. 797 609 203 lub 510 129 786, boklodz@fbserwis.pl 

***********************************************************************************************************************

Informujemy, iż od 1 lipca 2022 roku  zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Żytno, zajmować się będzie firma FBSerwis SA Odział Łódź, ul. Smutna 28, 91-729 Łódź tel. 797 609 203, 510 129 786,  e-mail : boklodz@fbserwis.pl. 

Dodatkowo informujemy, iż w dniu 23 września 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2022 poz.1297)  Parlament przywrócił zapis dający możliwość w gminach wiejskich aby odpady zmieszane oraz bio odbierać, rzadziej niż dwa razy w miesiącu o czym stanowi art. 6r. ust. 3b : „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.

Dwukrotny w miesiącu odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów (w okresie kwiecień – październik) miał miejsce tylko w 2021 roku, oraz w pierwszym półroczu 2022 r. To skutek zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który na terenie Gminy Żytno zaczął obowiązywać od 1 lipca 2022 r. zgodnie z nową umową przetargową na odbiór odpadów komunalnych. 

***********************************************************************************************************************

Dotacja 2022 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach środków WFOŚiGW w Łodzi. Współpraca z firmą REVOL, RENOVO.

Od 7 lutego 2022 r. WFOŚiGW w Łodzi uruchomił nabór wniosków na usuwanie azbestu od osób fizycznych. Dofinansowanie obejmuje nie tylko demontaż, transport, utylizację ale również odbiór wcześniej zeskładowanego odpadu. Świadczymy kompleksową usługę począwszy od przygotowania wniosku poprzez realizację zadania usuwania azbestu oraz kompletną dokumentacją powykonawczą.

Nabór trwa do 31 marca 2022 r. lub wyczerpania środków.

Zapraszamy do współpracy.

***********************************************************************************************************************
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Żytno zawiadamia, że w dniu 26 października 2021 r. Rada Gminy w Żytnie podjęła uchwałę Nr XXXII/209/21 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz.5186) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 60,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość, po złożeniu deklaracji.

Pierwsza opłata, zgodnie z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 20 stycznia 2022 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XIX/119/20 z dnia 27 maja 2020 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc kalendarzowy, z góry bez wezwania, do 20-tego dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Żytno lub przelewem na rachunek bankowy:  Nr konta:  79 8267 0009 2001 0000 0130 0026.

Bank Spółdzielczy w Żytnie. W tytule przelewu należy wpisać nazwę opłaty, miesiąc, za który dokonywana jest płatność, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat w celu uniknięcia naliczania odsetek.

 

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych opartych na dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które korzystają obecnie z ulgi BIO Odpadów, automatycznie będą z niej korzystać od stycznia 2022 r., a kwota zwolnienia zostanie automatycznie pomniejszona w zawiadomieniu.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Deklarację składamy w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, posiadaniem przydomowego kompostownika).

Uchwała w sprawie  zmiany stawek

 

***********************************************************************************************************************

Do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2022 roku .

Do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2021 roku .

 

***********************************************************************************************************************

Wytyczne segregowania odpadow wg Ministerstwa Środowiska:

 

***********************************************************************************************************************

Informujemy, iż w miesiącu Marcu odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio sprzed posesji według harmonogramu :


- 22.03.21 Rej.1 : Maluszyn, Kąty Sudzinek, Sudzin, Ciężkowiczki, Barycz, Silniczka, Mosty, Kępa, Fryszerka, Polichno, Budzów


-23.03.21 Rej.2 : Pukarzów, Pierzaki, Ignaców, Borzykowa, Borzykówka, Czechowiec, Grodzisko, Pągów, Jarzębina, Jatno, Sady


- 24.03.21 Rej.3: Silnica, Czarny Las, Łazów, Ferdynandów, Turznia, Kozie Pole, Czarny Las Kolonia, Wymysłów, Zabrodzie Silnickie, Rogaczówek, Pławidła, Mała Wieś, Ewina, Rędziny


- 25.03.21 Rej.4: Sekursko, Magdalenki, Załawie, Bugaj, Żytno.

 

Do odpadów wielkogabarytowych należą:
meble, kanapy, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów , armatura łazienkowa, zużyte opony od aut osobowych , okna, drzwi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny również niekompletny: telewizory, lodówki, itp.  
 

Odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Żytno zajmuje się firma :

Paver Sp. z o.o. Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, tel. kontaktowy 41/3941037, 798 594 480

***********************************************************************************************************************


***********************************************************************************************************************
W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypominamy mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności !

Jednocześnie informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki! Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.

Opłat za Odpady Komunalne można dokonać poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy o numerze:

 

79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

 

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Na przykład:  „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2020 r, Kowalski Jan, Żytno ul. Krótka 4”

 

Jednocześnie przypominamy, że opłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy, pobierając wcześniej kwit w pokoju nr 6 tut. Urzędu.  Od 1 lipca 2020 r. stawka opłat za odpady komunalne segregowane, wynosi 23 zł od osoby. Opłat dokonujemy do 20-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie (słownie: jeden złoty 00/100 gr) od osoby zamieszkującej nieruchomość po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.              

***********************************************************************************************************************

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żytno od 1 lipca 2020 r. :

Paver Sp. z.o.o

Kuzki 65

29-100 Włoszczowa

NIP PL: 60-90-07-67-82

Numer rejestrowy: 000143258

tel.: 41 39 41 037, 606 749 652

www.paver24.pl

***********************************************************************************************************************

Alfabetyczny spis odpadów komunalnych

***********************************************************************************************************************
Najważniejsze Zmiany dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi od 1 lipca 2020 r.:

1.Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, oraz zmiana ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

2.Zmiana terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3.Zmiana Wzoru Deklaracji (mieszkańcy oraz domki letniskowe)

4.Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości    1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość.

5.Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Gminy Żytno podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Żytno, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 23 zł od  osoby. Jednocześnie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno wskazuje, iż od roku 2020 nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Na nowych wzorach deklaracji nie ma również możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowania odpadów komunalnych jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji odpadów. Jednak dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 50 zł od mieszkańca, mówi o tym art.6 k pkt.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:

„Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.” .

W związku z w/w zmianami  informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynika z kilku przesłanek. Główną z nich było podniesienie w znacznym stopniu ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka została wskazana w przetargu na w/w zadanie.(www.bip.zytno.pl   przetargi)  Od 1 lipca 2020 r. nastąpi również zmiana opłaty ryczałtowej stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

169,00 zł  - podstawowa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

500,00 zł - podwyższona  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dodatkowo informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. zmienił się także termin dokonywania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wpłatę należy uiszczać za miesiąc kalendarzowy, z góry bez wezwania, do 20-stego dnia każdego miesiąca w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  ryczałtową opłatę od  domku letniskowego lub innej nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do dnia 20 lipca danego roku, z góry za cały rok - jednorazowo.

 Kontrola selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

W przypadku umieszczania odpadów surowcowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadamia Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. W przypadku umieszczenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykonawca przyjmuje je jako odpady komunalne zmieszane i powiadamia Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku           w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W takich sytuacjach zostanie naliczona podwyższona  miesięczna opłata za odpady.

 

 • Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:
 • sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia,
 • pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach u właściciela nieruchomości lub w skrzynce na listy,
 • wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem,
 • niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej).W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca może dodatkowo powiadomić właściciela nieruchomości poprzez przyklejenie na pojemniku lub worku do zbierania odpadów naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się, iż w dniu _______________ stwierdzono niedopełnienie przez właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w ______________obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez umieszczenie w pojemniku przeznaczonym na_______________, odpadów - _______________. Zgodnie z przepisami informacja o powyższym naruszeniu przekazana zostanie Wójtowi, celem wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może spowodować zastosowanie wysokości stawki opłaty podwyższonej nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.

Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku wprowadzania do odpadów komunalnych, odpadów z działalności gospodarczej (odpadów przemysłowych).

Dlaczego będzie drożej :

 • Gmina NIE MOŻE zarabiać na systemie gospodarki odpadami komunalnymi nawet złotówki, cały system musi natomiast „zerować”  wydatki z nim związane. Głównym powodem podwyżki jest wzrost cen :
 • Energii
 • Płac
 • Opłaty Środowiskowej, która ma ogromny wpływ na koszt utylizacji odpadów od roku 2013 wzrosła z 115, 41 do 270 zł za 1 tonę (opłata planowana w 2020 roku)
 • Konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji Bio

Na obecną cenę ma również wpływ częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bio odpadów stanowiących  odpady komunalne  narzucona poprzez nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o którym mowa w art.6r ust.3b „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

 • Zgodnie z art. 6r ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Nowy  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z oświadczeniem dotyczącym posiadanie przydomowego kompostownika oraz nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe będzie można składać od 1 lipca 2020 r. :

Dla nieruchomości zamieszkałych, czyli zwykłych gospodarstw domowych deklaracja to informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i ile z tego tytułu będzie wynosiła opłata miesięczna. W sytuacji wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach dowodem w zakresie wyjaśniania sprawy mogą być min. zeznania światków, informację od sołtysów wsi, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. Takie informację mogą być przekazywane również  przez firmy które odbierają odpady- poprzez przekazywanie informacji o przepełnieniu pojemników lub znacznej ilości worków , które z kolei mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Biorąc pod uwagę zapisy nowelizacji ustawy nie ma możliwości wyboru niesegregowanych odpadów komunalnych na deklaracji, każde gospodarstwo domowe odgórnie zmuszone jest do segregowania odpadów komunalnych i w taki sam sposób należy oddawać je firmie odbierającej odpady.

W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca . I tak 23 zł wynosi aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast 50 zł od osoby jest opłatą podwyższoną jeżeli firma wywozowa zauważy, że właściciel danej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dla przykładu : Rodzina 4 osobowa złożyła deklarację na nowych zasadach, ale w danym miesiącu nie wypełniła obowiązku segregacji odpadów i została „przyłapana” przez firmę iż oddała odpady w sposób nieselektywny, w związku z ta sytuacją Wójt Gminy wydaje w drodze decyzji iż za dany miesiąc rodzina ta będzie musiała uiścić opłatę podwyższoną za wszystkie 4 osoby. Czyli zamiast 92 zł jak zdeklarowano, 200 zł.

Zwolnienie z części opłaty za posiadanie Przydomowego Kompostownika :  

Kolejna zmiana wprowadzona przez nowelizację wymienianej ustawy określona została z art.4 ust 2a punkt 4, który mówi, iż Rada Gminy określa wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz może zwolnić takich właścicieli  nieruchomości w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Wytyczne zostały określone w uchwale Rady Gminy w sprawie  Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żytno oraz w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zatem :

Dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości. Kompostowanie bioodpadów należy realizować w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodowej.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.2010 z póź. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości  i Porządku na terenie Gminy Żytno, i Uchwałą Nr  XVIII/113/20 z dnia 31 marca 2020 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę informujemy, iż nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Zakładu Komunalnego w Żytnie przy ulicy Traktorowej 2,  97-532 Żytno.          Punkt ten otwarty będzie dla mieszkańców 2 razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 8.00-16.00. W dni świąteczne punkt będzie nieczynny. Do punktu można oddawać następujące odpady komunalne : zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony osobowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, tekstylia, odzież, odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt zbierania przeterminowanych leków:

- Punkty apteczne na terenie Gminy Żytno – Borzykowa, Maluszyn, Żytno

 

 Punkt zbierania zużytych baterii:

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Żytno, Urząd Gminy Żytno.

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa, należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie i własnym środkiem transportu,  2 razy w miesiącu, w każdy pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca w godzinach 8.00-16.00, okazując potwierdzenie złożonej deklaracji, lub dokonywanych opłat za odpady komunalne na terenie Gminy Żytno. 

Deklaracje do pobrania :

1.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.2010 z póź. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Żytno Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Żytno, i Uchwałą Nr  XVIII/113/20 z dnia 31 marca 2020 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, informujemy iż nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany terenie Zakładu Komunalnego w Żytnie przy ulicy Traktorowej 2,  97-532 Żytno, otwarty będzie dla mieszkańców 2 razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 8.00-16.00. W dni świąteczne punkt będzie nieczynny. Do punktu można oddawać następujące odpady komunalne : zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od aut osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, tekstylia, odzież, odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt zbierania przeterminowanych leków:

- Punkty apteczne na terenie Gminy Żytno – Borzykowa, Maluszyn, Żytno

Punkt zbierania zużytych baterii:

- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Żytno, Urząd Gminy Żytno.

Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa, należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie i własnym środkiem transportu,  2 razy w miesiącu, w każdy pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca w godzinach 8.00-16.00, okazując potwierdzenie złożonej deklaracji, lub dokonywanych opłat za odpady komunalne na terenie Gminy Żytno.

NALEŻY PAMIĘTAĆ :

1.Prawidłowo wypełniona deklaracja stanowi podstawę płatności (po wypełnieniu i złożeniu deklaracji należy pamiętać o dokonywaniu płatności za gospodarowanie odpadami).

2.Deklarację składamy w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3.W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę posiadane zbiory meldunkowe i podatkowe.

4.W  przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, zaległości zostaną ściągnięte w trybie egzekucji komorniczej.

5.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów) zostanie naliczona opłata naliczona opłata podwyższona za odbieranie odpadów zebranych nieselektywnie wraz z zaległymi odsetkami.

 

W   związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z póż.zm. ) Rada Gminy Żytno zobowiązana była wprowadzić następujące zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, o których mówią wszystkie podjęte uchwały :

 Aktualne Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Żytno, można sprawdzić w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego   :

 • Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno.
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
 • Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

   Zróbmy wszystko, aby Nasza piękna Gmina była czysta.

„Nie zaśmiecajmy sumienia”.

 

Z poważaniem:

Mirosław Ociepa

Wójt Gminy Żytno

 

***********************************************************************************************************************

Do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 roku .

***********************************************************************************************************************

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych !

W związku z nowelizacją  z dnia 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, informuje się  ponownie wszystkich mieszkańców gminy Żytno, którzy do tej pory nie segregowali odpadów o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zatem zmienić deklarację ze sposobu gromadzenia odpadów zmieszanych na selektywny, zmianę należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji w Urzędzie Gminy Żytno pok. nr 6, dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. 034 327 70 01   wew. 31. 

WAŻNE !

PONOWNĄ DEKLARACJĘ SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIESEGREGOWALI ODPADÓW  KOMUNALNYCH.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości wg ustawy będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty. Wg. uchwały nr XV/93/19. Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się stawkę podwyższonej opłaty w wysokości 35 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej dana nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2020 r.

 W przypadku niezłożenia ww. deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, mające na celu określenie w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z narzuconym ustawowo bezwzględnym obowiązkiem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych.          

Do pobrania:

1. Deklaracja

2. Klauzula RODO

3. Uchwała Rady Gminy Żytno

********************************************************************************************************************

Przypomina się Mieszkańcom Gminy Żytno, iż w celu prawidłowego naliczania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia zaistniałych zmian, dotyczących np. zgonu, urodzenia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany danych personalnych, itp. w Urzędzie Gminy Żytno p. nr.6 poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

***********************************************************************************************************************

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żytno, Załącznik do uchwały NR VI/35/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2015 r. Rozdział 4.-Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenu przeznaczonych do użytku publicznego.§ 10.2 Ustala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych :

 1. Odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach lub workach i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz w miesiącu;
 2. Selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, zebrane łącznie odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady ze szkła należy umieszczać oddzielnie w workach lub w pojemnikach i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz na dwa miesiące z tym, że w okresie od czerwca do sierpnia z częstotliwością miesięczną lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania  z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu   przez   właściciela nieruchomości, należy gromadzić w pojemniku lub w worku i przygotować do odbioru przez jednostkę wywozową raz na dwa miesiące z tym, że w okresie od czerwca do sierpnia z częstotliwością miesięczną, lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Wobec powyższego do pobrania dla mieszkańców Gminy Żytno Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 roku .

( do końca umowy przetargowej z firmą Paver)

*********************************************************************************************************************

W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypominamy mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności! Jednocześnie informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki podatkowe!

Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.

Opłat za Odpady Komunalne można dokonać poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy o numerze: 79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę opłaty z podaniem miesiąca, za który dokonywana jest opłata, imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Np.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2019 r, Kowalski Jan, Żytno ul. Krótka 4

Jednocześnie przypominamy, że opłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy, pobierając wcześniej kwit w pokoju nr 6 tut. Urzędu.           

*********************************************************************************************************************

 

Prowadząc działania informacyjne oraz edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazujemy ważne informację dla mieszkańców Gminy Żytno :

a) Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żytno


P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a,

29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

b) Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ;

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

c) Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.;

-Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,28 %

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie dotyczy

d, e) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt dla mieszkańców gminy Żytno,  zlokalizowany jest przy ul. Traktorowej 2,

Rodzaje odbieranych odpadów z PSZOK :  meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych,(przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania) zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00

W dniu świątecznym PSZOK będzie nieczynny.

Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.

Ważne !

-Podstawą przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich własnym transportem do PSZOK.

-Odpady są przyjmowane nieodpłatnie, wyłącznie z posesji objętych systemem zbiórki odpadów.(złożona deklaracja w Urzędzie Gminy Żytno)

-Odpad musi być czysty , niezabrudzony tj. niezanieczyszczony innymi odpadami.

-Dostarczający odpad ma obowiązek posiadać dokument tożsamości,  lub kopie złożonej deklaracji, potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Żytno lub ostatni kwit opłaty za odpady komunalne oddawane przy posesji.

Dodatkowo informujemy iż , zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.

f) Opony pochodzące z działalności rolniczej tj. opony od aut ciężarowych oraz maszyn rolniczych można oddać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad&

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wciąż wzrastające ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają z ostatniego przetargu zmuszają do wprowadzenia innej metody i stawki opłaty od mieszkańców. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana będzie jako iloczyn liczby zamieszkujących daną nieruchomość osób  ustalonej nowej  stawki opłaty.                                                                                      

Od 1 lipca 2019 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wynosić będzie 15 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, oraz  27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Większość gmin w Polsce już od 1 stycznia 2019 r. podwyższyła opłaty za odbiór odpadów i przymierza się do kolejnych zmian, ponieważ  zgodnie z obecnymi przepisami gminy nie mogą finansować z własnych środków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dotychczasowa wysokość wpływów z opłat jest niewystarczająca na pokrycie ponoszonych przez gminę wydatków. Niestety na taką drastyczną podwyżkę opłat dla mieszkańców, miał bezpośredni wpływ wyższych kosztów które gmina musi ponieść. Z wynikami postępowania przetargowego, można się zapoznać na stronie bip.zytno.pl.

Podkreślić należy, że wnoszone przez mieszkańców wyższe opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów mają wyłącznie zasilić system gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywać koszty z nim związane, a nie mogą być przeznaczane na inne zadania gminy. Powyższe czynniki  spowodowały, że Rada Gmina była zmuszona podwyższyć stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Załączniki:

Zawiadomienie

Uchwała Rady Gminy Żytno ws mieszkańców

Uchwała Rady Gminy Żytno ws domków letniskowych

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2019 roku

Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.